TECHNICKÁ PODPORA

Inženýrsko - geologický průzkum
Hydrogeologický průzkum
Radonový průzkum
Pedologický průzkum
Zaměření pozemku - polohopis, výškopis
Stavy stávajících sítí
Akustická a hluková studie
Studie zastínění, studie oslunění, studie osvětlení
Dendrologický průzkum
Vlhkostní průzkum a návrh sanačních opatření
Stavebně technický průzkum
Zajištění řídící a kontrolní činnosti pro investora