PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
Dokumentace pro vydání společného povolení
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení
Projektová dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace bouracích prací
Dokumentace skutečného provedení stavby
Položkový rozpočet a výkaz výměr
Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného rozhodnutí
Autorský dozor v průběhu stavby
Studie proveditelnosti technických a technologických záměrů