Smuteční síň

Návrh síně posledního rozloučení se zesnulými pro hřbitov městské části vypracován pro zadavatele Městskou část Praha – Řepy ve dvou designových variantách – s plochou a šikmou střechou. Koncept řešení je úzce spjat s umístěním objektu v rámci hřbitova, citlivě reaguje na plánovanou síť pěších cest a hrobových polí. Lineární design volně ubíhajících zdí, které jakoby mimoděk svírají jednotlivé prostory smuteční síně a jejího nezbytného zázemí je odvozen z morfologie terénu svažitého pozemku a situace umístění v nejvyšším bodě stoupajícího stromořadí vymezujícího hlavní pěší i kompoziční osu hřbitova.
Důležitým architektonickým prvkem návrhu je i tzv. "cesta světla", které vstupuje do smuteční síně velkou prosklenou plochou na východní straně a je zdmi vedeno k západu. Světlo prostupuje tímto směrem celou budovu a symbolizuje cestu života od jeho vzniku až k jeho konci.

Kategorie Kulturní stavby
Místo
Rozsah Koncept
Investor MČ Praha 17
Rok 2012